ज्योती क्रांती को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि.

JYOTI KRANTI CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD.

Loan

संस्थेचा ग्राहक हा सर्वसामान्यातील सर्वसामान्य स्तरातील असतो. हे समाजातील आर्थिक क्षमता नसलेले पण समाजउपयोगी काम करून आपला उदर निर्वाह करणारे तळागाळातील छोटे व्यवसाय, धंदा करणारे असतात. अशा जनतेला बचतीची सवय लावुन व्यवहार करायला लावणे व त्यांना कर्जरूपाने अर्थसहाय्य करणे हे कार्य संस्था करित आहे. संस्थेमुळे केवळ तिच्या सभासदाला नव्हे तर त्याच्या कुटूंबाला, गावालाही अप्रत्यक्ष फायदे मिळत असताना छोटया धंदयासाठी व्यवसाय कर्ज, वाहन कर्ज, बचत गट कर्ज, कॅश-क्रेडीट कर्ज, तातडी कर्ज, मुदत ठेव तारण कर्ज, सोने तारण कर्ज आशा विविध मार्गाने अर्थसहाय्य देउन समाजातील बेरोजगार दूर करण्यासाठी तसेच ग्रामिण भागातून शहराकडे उदर निर्वाह करण्यासाठी जाणारा लोंढा सुध्दा रोखण्याकरिता त्यांचे जिवनमान सुधारण्याकरीता, आर्थिक, सामाजिक विकास साधण्याकरिता ज्योती क्रांती मल्टीस्टेट केा-आॅप-क्रेडिट सोसायटी ली.जवळा नव नविन स्वप्न घेउन काम करत आहे .

अ.क्र कर्जाचा प्रकार जास्तीत जास्त कमाल मर्यादा
1 कॅश- क्रेडिट कर्ज 5,00,000 पर्यत
2 वैयक्तिक जामिनकी कर्ज 30,000 पर्यत
3 वाहन तारण कर्ज 5,00,000 पर्यत
4 सोने तारण कर्ज मुल्यांकनाच्या 80% 2,00,000 पर्यत
5 व्यवसाय कर्ज 5,00,000 पर्यत
6 तातडी कर्ज 10,000 पर्यत
7 बचत गट कर्ज 10,000 पर्यत
8 मुदत ठेव तारण कर्ज ठेवीच्या 80%पर्यंत

GOLD LOAN

 1. खाते उघडणारी व्यक्ती संस्थेची सभासद असणे आवश्यक आहे. सभासद नसल्यास नाममात्र सभासद होउनच खाते उघडता येते.
 2. खाते उघडतेवेळी खातेदाराचे दोन फोटो,ओळखपत्राची झेरॉक्स उदा.मतदान ओळखपत्र,पॅन कार्ड, आधार कार्ड इ. देऊनच खाते उघडता येते.
 3. सोने तारण कर्ज करतांना सोने मालकी हक्काबाबत कर्जदाराने सोने खरेदी केलेल्या सोन्याच्या पावत्या देणे आवश्यक आहे .
 4. सोने तारण कर्ज वाटप करतांना संस्थेच्या अधिकृत सोनारामार्फत सोने शुध्दता पडताळून त्याचे मुल्यांकन करून काढण्यात येईल.
 5. मुल्यांकन किंमतीच्या 80% पर्यंत कर्ज वाटप करण्यात येते.
 6. सोने तारण कर्ज परत फेडीची मुदत जास्तीत जास्त १ वर्षाची राहिल.
 7. कर्ज प्रकरण केल्यानंतर कर्जदारास सोनेतारण पावती देण्यात येईल.

सोनेतारण कर्ज वाटप करताना करावयाची कपात:

अ.क्र कर्ज रक्कम कर्ज अर्ज फी सभासद फी गोल्ड व्हॅल्युअर चे कमिशन
1 1000 ते 10000 50 रू 50 रू कर्ज रक्कमेच्या 0.3%
2 10001 ते 25000 100 रू 50 रू कर्ज रक्कमेच्या 0.3%
3 25001 ते 50000 200 रू 50 रू कर्ज रक्कमेच्या 0.3%
4 50001 व त्यापुढील रक्कमेस 400 रू 50 रू कर्ज रक्कमेच्या 0.3%

Deposit Loan:

 1. मुदत ठेव पावतीवर कर्ज देतांना ती पावती सभासदाच्या नावाने असणे आवश्यक आहे.
 2. मुदत ठेव पावतीवर कर्ज देतांना मुदत ठेव पावतीच्या ८०% रक्कम कर्ज स्वरूपात देता येते.
 3. मुदत ठेव पावतीवर कर्ज देतांना मुदत पावतीवर तिकिट(रिव्हेन्यू स्टॅम्प)लावून त्यावर सही करून मुदत ठेव पावती कर्जअर्ज प्रकरणाला जोडावी लागते.
 4. मुदत ठेव पावतीवरील कर्ज निल झाल्यावर, कर्ज अर्ज प्रकरणाला जोडलेली मुदत पावती खातेदारास परत करण्यात येते.
 5. मुदत ठेव तारण कर्जाची व्याजदराची आकारणी करताना मुदत ठेव पावतीच्या व्यादरापेक्षा 2% जास्त व्याजदराने करण्यात येते.

BUISINESS LOAN

 1. कर्ज घेणारी व्यक्ती संस्थेची सभासद असणे आवश्यक आहे. सभासद नसल्यास तिला सभासद व्हावे लागते.
 2. कर्जदार व्यक्तीस मुल्यांकन पत्र,शेतीचा अथवा जागेचा उतारा ज्यावर बोजा चढवयाचा आहे त्याचा सर्च रिपोर्ट मुख्यालयाकडे पाठवावा लागतो.
 3. कर्ज मागणी अर्ज देतांना कर्जदार कोणत्या व्यवसायासाठी कर्ज मागणी अर्ज मागतो आहे या बाबत चैकशी केली जाते.
 4. जामीनदार संस्थेचे सभासद असणे आवश्यक आहे.
 5. कर्जदार सभासदाकडून विहित नमुण्यात कर्जअर्ज भरावा लागतो.
 6. कर्ज खातेदाराचे दोन फोटो,ओळखपत्राची झेरॉक्स घ्यावी उदा.मतदान ओळखपत्र,पॅन कार्ड, रेशन कार्ड,आधार कार्ड.लाईट/टेलिफोनबिल इ.पैकी कोणतेही एक शाखेच्या कार्यक्षेत्रात असणा-या इतर बॅका व पतसंस्थेचे ना हरकत दाखले घेण्यात येतात.
 7. कर्ज मागणी अर्ज शाखेत दिल्यानंतर शाखा व्यवस्थापक कर्ज मागणी अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्राची खात्री करतात व नंतरच मंजुरीसाठी मुख्यालयास पाठवतात.
 8. प्रकरण मंजूर झाल्यास कर्जदार व्यक्तीस आपल्या स्थावर वरती माॅरगेज करून बोजा चढवावा लागतो. व त्यानंतरच कर्ज प्रकरण टाकले जाते.

VEHICAL lOAN :

 1. कर्ज घेणारी व्यक्ती संस्थेची सभासद असणे आवश्यक आहे. सभासद नसल्यास तिला सभासद व्हावे लागते.
 2. कर्ज मागणी अर्ज देतांना कर्जदार कोणत्या व्यवसायासाठी कर्ज मागणी अर्ज मागतो आहे या बाबत चैकशी केली जाते.
 3. कर्जदार सभासदाकडून विहित नमुण्यात कर्जअर्ज भरून घेतला जातो.
 4. कर्ज खातेदाराने दोन फोटो,ओळखपत्राची झेरॉक्स दयावी.उदा.मतदान ओळखपत्र,पॅन कार्ड, रेशन कार्ड,आधार कार्ड.लाईट/टेलिफोनबिल इ .पैकी कोणतेही एक
 5. कर्ज मागणी अर्ज शाखेत दिल्यानंतर शाखा व्यवस्थापक कर्ज मागणी अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्राची खात्री करतात व नंतरच मंजुरीसाठी मुख्यालयास पाठवतात.
 6. वाहनाच्या डिलरला डी.डी दिला जातो.
 7. वाहन रजिस्ट्रेशन करावे लागते त्यानंतरच त्या वाहनावरती संस्थेचा बोजा चढवला जातो.
 8. प्रकरण मंजूर झाल्यास कर्जदार व्यक्तीस आपल्या स्थावर वरती माॅरगेज करून बोजा चढवावा लागतो व त्यानंतरच कर्ज प्रकरण टाकले जाते.
 9. संस्थेच्या एन.ओ.सी.शिवाय वाहनावरील संस्थेचा बोजा कमी होत नाही.व वाहन दुस-याच्या नाववर करता येत नाही.
 10. खालील कारणासाठी संस्थेच्या एन.ओ. सी. ची आवश्यकता असते अ) डुप्लिकेट आर.सी.बुकाकरीता.ब) पत्ता बदल करतांना क) वाहन टान्सफर करतांना ड) परमीट नुतणीकरण करताना इ) वाहनात बदल करतांना (पेट्रोलवरील गॅसवर करण्याकरीता).

EMERGENCY LOAN

 1. कर्ज घेणारी व्यक्ती संस्थेची सभासद असणे आवश्यक आहे. सभासद नसल्यास तिला सभासद व्हावे लागते.
 2. तातडीने कर्ज यामध्ये गरजुवंतांना दिले जाते.
 3. कर्ज मागणी अर्ज देतांना कर्जदार कोणत्या व्यवसायासाठी कर्ज मागणी अर्ज मागतो आहे या बाबत चैकशी केली जाते.
 4. कर्जदार सभासदाकडून विहित नमुण्यात कर्जअर्ज भरून घेतला जातो.
 5. कर्ज खातेदाराने दोन फोटो,ओळखपत्राची झेरॉक्स दयावी.उदा.मतदान ओळखपत्र,पॅन कार्ड, रेशन कार्ड,आधार कार्ड.लाईट/टेलिफोनबिल इ .पैकी कोणतेही एक
 6. कर्ज मागणी अर्ज शाखेत दिल्यानंतर शाखा व्यवस्थापक कर्ज मागणी अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्राची खात्री करतात व नंतरच मंजुरीसाठी मुख्यालयास पाठवतात.

CASH CREDIT LOAN

 1. कर्ज घेणारी व्यक्ती संस्थेची सभासद असणे आवश्यक आहे. सभासद नसल्यास तिला सभासद व्हावे लागते.
 2. कर्ज मागणी अर्ज देतांना कर्जदार कोणत्या व्यवसायासाठी कर्ज मागणी अर्ज मागतो आहे या बाबत चैकशी केली जाते.
 3. कर्जदार सभासदाकडून विहित नमुण्यात कर्जअर्ज भरून घेतला जातो.
 4. कर्ज खातेदाराने दोन फोटो,ओळखपत्राची झेरॉक्स दयावी.उदा.मतदान ओळखपत्र,पॅन कार्ड, रेशन कार्ड,आधार कार्ड.लाईट/टेलिफोनबिल इ .पैकी कोणतेही एक
 5. शाखेच्या कार्यक्षेत्रात असणा-या इतर बॅका व पतसंस्थेचे ना हरकत दाखले घेण्यात येतात.
 6. कर्ज मागणी अर्ज शाखेत दिल्यानंतर शाखा व्यवस्थापक कर्ज मागणी अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्राची खात्री करतात व नंतरच मंजुरीसाठी मुख्यालयास पाठवतात.
 7. प्रकरण मंजूर झाल्यास कर्जदार व्यक्तीस आपल्या स्थावर वरती माॅरगेज करून बोजा चढवावा लागतो. व त्यानंतरच कर्ज प्रकरण टाकले जाते.
 8. कॅश क्रिडिट कर्ज खातेदाराने वर्षातून एकदा मार्च अखेर (रिव्हेन्यू) नुतनीकरण करावे लागते.

EMPLOYEE LOAN

 1. संस्थेच्या कर्मचारी वर्गासाठी हे कर्ज दिले जाते.
 2. कर्मचा-यांना विहीत नमुन्यांमध्ये कर्ज अर्ज भरावा लागतो.
 3. दोन कर्मचारी जामीनदार दयावे लागतात.
 4. कर्ज खातेदाराने दोन फोटो,ओळखपत्राची झेरॉक्स दयावी.उदा.मतदान ओळखपत्र,पॅन कार्ड, रेशन कार्ड,आधार कार्ड.लाईट/टेलिफोनबिल इ .पैकी कोणतेही एक
 5. प्रकरण मंजूर झाल्यास कर्जदार कर्मचा-यास आपल्या स्थावर वरती माॅरगेज करून बोजा चढवावा लागतो. व त्यानंतरच कर्ज प्रकरण टाकले जाते.

HOME LOAN

 1. कर्ज घेणारी व्यक्ती संस्थेची सभासद असणे आवश्यक आहे.सभासद नसल्यास तिला सभासद व्हावे लागते.
 2. घरबांधणीसाठी हे कर्ज दिले जाते.
 3. कर्ज मागणी अर्ज देतांना कर्जदार कोणत्या व्यवसायासाठी कर्ज मागणी अर्ज मागतो आहे या बाबत चैकशी केली जाते.
 4. कर्जदार सभासदाकडून विहित नमुण्यात कर्जअर्ज भरून घेतला जातो.
 5. कर्ज खातेदाराने दोन फोटो,ओळखपत्राची झेरॉक्स दयावी.उदा.मतदान ओळखपत्र,पॅन कार्ड, रेशन कार्ड,आधार कार्ड.लाईट/टेलिफोनबिल इ .पैकी कोणतेही एक
 6. शाखेच्या कार्यक्षेत्रात असणा-या इतर बॅका व पतसंस्थेचे ना हरकत दाखले घेण्यात येतात.
 7. कर्ज मागणी अर्ज शाखेत दिल्यानंतर शाखा व्यवस्थापक कर्ज मागणी अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्राची खात्री करतात व नंतरच मंजुरीसाठी मुख्यालयास पाठवतात.
 8. प्रकरण मंजूर झाल्यास कर्जदार व्यक्तीस आपल्या स्थावर वरती माॅरगेज करून बोजा चढवावा लागतो. व त्यानंतरच कर्ज प्रकरण टाकले जाते.

BACHAT GAT LOAN

 1. महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी व महिलांना रोजगार निर्माण करून देण्यासाठी बचत गटाची निर्मिती केली आहे
 2. यामध्ये १० महिलांचा एक समूह तयार केला जातो
 3. महिला बचत गटांना १,००,००० ते १०,००,००० पर्यंत कर्ज पुरवठा केला जातो
 4. कर्जाची मुदत १२ महिन्यांची असते
 5. कर्जासाठी सर्व महिलांचे प्रत्येकी एक फोटो ओळखपत्र झेरॉक्स, मतदान ओळखपत्र, पॅन कार्ड , रेशन कार्ड आधार कार्ड झेरॉक्स बँकेचे १० चेक, १०० रु. चा १ स्टॅम्प, सर्व महिलांचा समूहाचा फोटो, बचत गट प्रेरक व शाखाधिकारी यांच्या सोबतच फोटो

All rights reserved @ Jyoti-Kranti

Feedback